Kuortane Idrottsinstitut

Energibesparing –23 % Investeringens resultat för kunden +33 % Livscykelbesparing 13 000 000 kronor Koldioxidutsläpp –2 715 tn

Hur gjorde vi det?

LeaseGreen moderniserade huvudbyggnaden vid Kuortane Idrottsinstitut och Kuortanehallens fastighetsteknik i slutet av 2015.

Vad uppnåddes?

En permanent lägre energiräkning. Bättre värmefördelning och ventilation. Lägre CO2-utsläpp.

”Vi har bättre användning för våra pengar än att elda för kråkorna. Vid sidan av energibesparingarna har vi uppnått en klart förbättrad komfort. Inomhusmiljön är på en bättre nivå. Vi har avancerat på alla fronter.”

 

Ekonomidirektör Jaakko Niiranen

Kuortane Idrottsinstitut

Energiförbrukningen under kontroll och bättre förhållanden för toppidrottarna. De målsättningarna etablerades när moderniseringen av fastighetstekniken vid Kuortane Idrottsinstitut inleddes.

Enligt institutets ekonomidirektör Jaakko Niiranen har målsättningarna uppnåtts eller överträffats: värmefördelning och ventilation fungerar klart bättre än tidigare och energiräkningen har reducerats med en femtedel. Samtidigt har besökarna på institutet ökat med 10 procent efter de genomförda investeringarna.

”Det här är en stor sak för oss”, säger Niiranen. ”Vi har bättre användning för våra pengar än att elda för kråkorna. Vid sidan av energibesparingarna har vi uppnått en klart förbättrad komfort. Inomhusmiljön är på en bättre nivå. Vi har avancerat på alla fronter.”

LeaseGreen moderniserade energisystemen i institutets huvudbyggnad och i den stora Kuortanehallen i slutet av 2015. År 2016 hade energiräkningen för dessa två fastigheter sjunkit med 23 procent från utgångsläget, det vill säga i jämförelse med året 2014. Jämförelsen har temperaturkorrigerats. Man har alltså eliminerat den inverkan variationerna i utomhustemperaturerna har haft. Även förändringarna i energipriserna har beaktats.

Moderniseringen av energisystemet omfattade fastighetsautomation, ventilation och förnyande av värmefördelare. I offerten ingick också finansieringen vilket innebar att samarbetet förverkligades med ett serviceavtal.

Idrottsinstitutets månadsavgift är lägre än de besparingar som investeringen medför. Ekonomidirektör Niiranen anser att serviceavtalet var rätt modell för Kuortane Idrottsinstitut.

”Utan avtalet hade tröskeln för dessa vettiga investeringar varit betydligt högre. Helheten blev nu mycket lättare för oss. Vi behövde inte samla experter från olika områden och koordinera deras jobb. LeaseGreen tog ansvar för allt och såg till att projektet roddes i hamn. Vi är verkligen nöjda och företaget förtjänar ett stort tack.”

Samma utveckling har fortsatt år 2017. Värmekostnaderna för huvudbyggnaden har sjunkit med hela 36 procent jämfört med perioden före investeringarna.

Idrottsinstitutets sammanlagda inomhusutrymmen uppgår till 3,5 hektar. Kuortane har fortsatt sitt energieffektiviseringsprogram efter LeaseGreen-projektet genom att förse fastigheterna med LED-armaturer.

”Det är ingen idé att spara energi genom att släcka lampor eller sänka värmen”, påpekar Niiranen.

”De smartaste besparingarna når man genom att installera ny teknik, som styrs på rätt sätt. Värmen fördelas jämnt och luften regleras enligt behov.”

Kauniala Sjukhus

Energibesparing –15 % Investeringens resultat för kunden +22 % Livscykelbesparing 14 000 000 kronor Koldioxidutsläpp –3 390 tn

Hur gjorde vi det?

LeaseGreen moderniserade fastighetstekniken vid Kauniala sjukhus i slutet av 2015.

Vad uppnåddes?

Bättre inomhusklimat. Bättre ventilation och värmefördelning. Lägre kostnader och CO2-utsläpp.

Kauniala Sjukhus AB var  tidigare ett sjukhus för krigsskadade. Fastigheterna ägs numera av Vanda stad.

”Jag är nöjd, vi går på plus. Ekonomiskt uppnådde vi det jag hade hoppats på och lite mer därtill.”

Vd Mervi Alroth

Kauniala Sjukhus Ab

De anställda vid Kauniala sjukhus är nöjda. Förhållandena i fastigheten har förbättrats och energikostnaderna har minskat med 15 procent. Det finns således mer resurser för det allra viktigaste: patienternas välbefinnande.

”Det här är ett utomordentligt resultat”, säger Mervi Alroth, Vd för Kauniala Sjukhus. ”All data vi får från givarna visar att inomhusluftens kvalitet är genuint god. Det finns klart bättre möjligheter att reglera fastighetens värme och ventilation, trots att det existerar vissa begränsningar på grund av strukturella orsaker.”

Kauniala Sjukhus Ab var tidigare ett sjukhus för krigsskadade. Det ägs nu av Vanda stad. Nästan 300 personer inom vårdbranschen jobbar vid Kauniala. De ansvarar för över 200 patienters välbefinnande – patienter som är i behov av långtidsvård och rehabilitering. Bland dessa patienter finns fortfarande krigsveteraner från andra världskriget.

LeaseGreen genomförde den omfattande moderniseringen av fastighetstekniken vid Kauniala år 2015. I projektet, som stod klart i slutet av året, förnyades fastighetens automation, ventilation och belysning.

Största delen av ventilationssystemet moderniserades och kontrollapparaturen uppdaterades. Sjukhuset försågs med LED-belysning och rörelsedetektorer. Också vattenanvändningen effektiviserades.

Konsumtionen av fjärrvärme och el sjönk betydligt i Kauniala år 2016, trots att energibehovet ökade i och med att en rehabiliteringsklinik för drogmissbrukare inledde sin verksamhet i sjukhusets fastigheter.

LeaseGreen följer med och styr Kaunialas energisystem med hjälp av fjärrstyrning i realtid. Energibesparingen är större än vad man ursprungligen hade kalkylerat med. En färsk prognos visar att Kauniala kommer att spara 14 miljoner kronor i sänkta energikostnader under den livscykel som gäller för LeaseGreens förverkligade investeringar. Den ursprungliga uppskattningen låg på 9 miljoner kronor.

”Energibesparing är en värdefull sak, men den får naturligtvis inte inkräkta på våra patienters välbefinnande”, säger Mervi Alroth. ”Vi respekterar äldre människors önskemål. Om de vill att vi vädrar via fönstret så gör vi det, men synnerligen snabbt!”

Enligt Alroth uppfyllde LeaseGreen sitt löfte om att leverera projektet i enlighet med ambitionen om en helhetslösning.

”Jag är nöjd, vi går plus. Ekonomiskt uppnådde vi det jag hade hoppats på och lite mer därtill. Också det ekologiska samvetet är nu gott.”

Isku möbelfabrik

Energibesparing –41 % Investeringarnas resultat för kunden +12 % Livscykelbesparing 80–90 miljoner kronor Koldioxidutsläpp –10 030 tn

Hur gjorde vi det?

LeaseGreen förnyade möbelfabriken iskus fastighetsteknik i Lahtis i slutet av år 2015.

Vad uppnåddes?

Högre energieffektivisering och bättre kontroll av förhållandena på fabriken. Lägre kostnader och CO2-utsläpp.

”Målsättningarna ser ut att överträffas.Under projektets gång fann vi nya möjligheter och vi har lyckats ta väl vara på dem. Kvaliteten på möbeltillverkningen förbättras och tillverkningstiden förkortas när vi kan kontrollera processen och använda värmen mer exakt än tidigare.”

Ekonomidirektör Asko Dahlbom

Isku-koncernen

Efter storinvesteringen blir möbelfabriken Isku en av branschens bästa produktionsanläggningar i Europa. Fabrikens konkurrenskraft har utökats kraftigt med bland annat modernisering av fastighetstekniken, vilket kan ses som ett av de största projekten inom möbelbranschen i Finland.

Förnyandet av automationen och sektioneringen av värmen och ventilationen, i kombination med att värmen tillvaratas, har reducerat fabrikens konsumtion av fjärrvärme med över 40 procent.

Isku-koncernens ekonomidirektör Asko Dahlbom uppskattar att besparingen uppgår till över 50 procent när också spånuppsamlaren är installerad. Det kommer också att förbättra såväl luftkvaliteten i arbetsmiljön som produktionskvaliteten.

”Målsättningarna ser ut att överträffas”, säger Dahlbom. ”Under projektets gång fann vi nya möjligheter och vi har lyckats ta väl vara på dem. Kvaliteten på möbeltillverkningen förbättras och tillverkningstiden förkortas när vi kan kontrollera processen och använda värmen mer exakt än tidigare.”

Iskus fabrik i Lahtis byggdes år 1970. Fabrikens yta uppgår till 55 000 kvm. De investeringar som nu gjorts innebär att så gott som allt innanför väggarna förnyas. Fabrikens energisystem förnyades av LeaseGreen som en helhetslösning. Mätresultaten tyder på att Isku med hjälp av bättre energieffektivisering når upp till besparingar på 80–90 miljoner kronor under investeringens livscykel.

Ekonomidirektör Dahlbom tackar LeaseGreens projektledning och ingenjörer för smart planering och ett aktivt agerande vid implementeringen. Enligt Dahlbom har LeaseGreens personal lyckats sätta sig in i kundens situation och industrins vardag. Planerna har varit tydliga och lösningarna realistiska.

”Det har inte förekommit något hokus pokus. Allt har inte heller automatiskt förnyats. Man har också utnyttjat användbara delar och sådana delområden som, efter en renovering, kunnat användas igen. LeaseGreen har agerat proaktivt, genom att sätta in rätt åtgärder i rätt läge. Kunden har inte belastats i onödan. Jobbet har gjorts i enlighet med överenskommelserna. Blicken har hela tiden varit riktad framåt.”

Dahlbom sporrar finländska industriledare till ett ambitiöst utvecklande av konkurrenskraften.

”Vårt exempel visar att om man sätter målet tillräckligt högt så kan man göra investeringar som förbättrar konkurrenskraften och höjer produktionen till en ny kvalitetsnivå. Man måste våga ifrågasätta gamla metoder i tillräckligt stor skala. Så når man helt andra resultat än med hjälp av osthyvelmetoden.”

Samarbetet mellan Isku och LeaseGreen fortsätter nu i Lahtis vid Yrkeshögskolans nya campus, som är en av Iskus gamla fabriksbyggnader. Den ska genomgå en totalsanering. LeaseGreen ansvarar för automations-, ventilations-, värme och kylningslösningar samt solenergianläggningen vid campus.

”Att utnyttja energieffektivisering och livscykeltänk är den bästa sortens ansvarsfulla affärsverksamhet”, säger Asko Dahlbom.

Eldstadsgrändens köpcentrum

Energibesparingar –29 % Investeringarnas resultat för kunden +12 % Livscykelbesparing 5 000 000 kronor Koldioxidutsläpp –1 065 tn

Hur gjorde vi det?

LeaseGreen moderniserade fastighetstekniken vid Eldstadsgrändens köpcentrum i Vanda norr om Helsingfors år 2015. Övervakningen av det nya systemet kopplades till LeaseGreens smarta distansstyrning.

Vad uppnåddes?

Bättre ventilation och kontroll av värmefördelningen. Lägre energikostnader och CO2-utsläpp.

I Eldstadsgrändens köpcentrum finns bland annat ett gym, en tandklinik och Vanda församlingars kapell.

”LeaseGreens planering och implementering fungerade mycket ansvarsfullt. Det de har lovat har de hållit. Att besvära kunden hör inte till deras företagskultur.”

Fastighetschefen, samarbetspartnern Veli-Matti Kotipelto

Trevian Asset Management

Tekniken vid Eldstadsgrändens köpcentrum var föråldrad. Ventilationen, värmefördelningen och belysningen förnyades i fastigheten i Myrbacka i Vanda. Det framgick snabbt att projektet skulle bli utomordentligt krävande. Det krävdes mycket jobb innan läget i huset var optimalt.

”Det dyker ofta upp överraskningar när gamla byggnader renoveras. Så gick det också nu”, säger samarbetspartnern Veli-Matti Kotipelto, fastighetschef vid Trevian Asset Management, som förvaltar byggnaden.

”Att justera värmefördelningen tog längre tid än vi hade räknat med, men efter en besvärlig start har allt rullat bra. Det skall LeaseGreens team ha ett stort tack för. Teamet agerade proaktivt och lösningsinriktat. I samband med projektet har hela husets inomhusmiljö förbättrats.”

I Eldstadsgrändens köpcentrum finns bland annat ett gym, en tandklinik och Vanda församlingars kapell. LeaseGreen genomförde det krävande moderniseringsprojektet år 2015. Energiräkningen har sjunkit med 29 procent i jämförelse med tiden före projektet. Siffrorna är jämförbara eftersom såväl utomhustemperaturernas som energiprisernas inverkan har eliminerats.

”LeaseGreens planering och implementering fungerade mycket ansvarsfullt”, säger Veli-Matti Kotipelto.

”Det de har lovat har de hållit. Att besvära kunden hör inte till deras företagskultur. Det är ovanligt i fastighetsbranschen, där man alltför ofta säger att ’det här angår inte mig’ och skjuter över det till någon annan part, som måste hitta en lösning.”

Enligt Kotipelto är LeaseGreens koncept med helhetsansvar ett bekvämt alternativ för kunden.

”Det här är en trygg metod. Man vet vad man beställer och man får också det man har beställt. Vi har inte en enda gång behövt argumentera om någonting. Stämningen har varit god i alla lägen. Vi har därför kunnat koncentrera oss på väsentligheter.”

LeaseGreen följer dagligen utvecklingen på Eldstadsgränden med hjälp av distansstyrningen. Det ger möjlighet att optimera tekniken efter att investeringarna har förverkligats. Kotipelto försäkrar att LeaseGreens distansövervakning och styrning är mycket värdefull för Trevian.

”Slutresultatet är det bästa möjliga, när övervakningen sköts av en sakkunnig part som byggt upp systemet och vet hur det fungerar. Moderna system är så invecklade att justeringar som görs på traditionellt sätt kan äventyra ett optimalt utnyttjande av investeringen. Då finns det risk för att man förlorar de energibesparingar man räknat med.”

Kutomo Business Park

Energibesparing –30 % Investeringarnas avkastning +19 % Livscykelbesparing 34 miljoner kronor Koldioxidutsläpp –7 425 tn

Hur gjorde vi det?

En omfattande modernisering av fastighetstekniken blev klar i januari 2016. Det förnyade energisystemets styrning kopplades till LeaseGreens smarta distansövervakning.

Vad uppnåddes?

En bättre arbetsmiljö för fastighetens användare. En märkbar reducering av energikostnaderna och skuldbördan för saneringen för fastighetens ägare Pensionsförsäkringsbolaget Etera.

Fastighetens fjärrvärmeräkning har reducerats med nästan 50 procent. Även elräkningen har minskat avsevärt.

”Vi sparar varje månad mera pengar än vi betalar LeaseGreen i månadsavgift. I det här projektet har vi ett utmärkt förhållande mellan lönsamhet och risk.”

Fastighetschefen Matti Autere

Etera

I fallet med Kutomo Business Park gick det som det ofta går i motsvarande krävande energieffektiviseringsprojekt: nya möjligheter öppnade sig när arbetet avancerade. Möjligheter som man i inledningsfasen inte lyckades identifiera. Om man tar vara på dessa möjligheter kan det visa sig att projektets slutresultat blir positivare än vad man räknat med från början.

Energikostnaderna för Kutomo Business Park, som ligger i Sockenbacka i Helsingfors, sjönk med upp till 30 procent på ett par år. Den stora fastighetens fjärrvärmeräkning har minskat med nästan 50 procent. Även elräkningen har reducerats avsevärt. Husets inomhusklimat har förbättrats och därför är arbetsmiljön bättre än förr.

Väverivägens företagspark omfattar två fastigheter med en gemensam yta om 26 000 kvm. I fastigheterna finns bolag som Elisa, Moneta och flera teknologiföretag.

LeaseGreen, som genomförde moderniseringen av Kutomo Business Park, räknar att investeringarna gett ägaren Etera en avkastning på 19 procent. Livscykelbesparingarna stiger till 34 miljoner kronor. Det är klart mer än man hade räknat med. Projektet genomfördes med utgångspunkts med utgångspunkt från LeaseGreens serviceavtal, som grundar sig på en månatlig avgift.

”Vi sparar varje månad mer pengar än vi betalar LeaseGreen i månadsavgift”, säger Eteras fastighetschef Matti Autere.

”Kutomos fjärrvärmeräkning ser ut att halveras. I det här projektet har vi ett utmärkt förhållande mellan lönsamhet och risk.”

Enligt Autere är LeaseGreens servicemodell en utmärkt lösning för fastighetens ägare, eftersom det minskar skuldbördan för underhållet samtidigt som man inte binder upp ägarens kapital. Att minska energiförbrukningen passar också ihop med pensionsförsäkringsbolagets hållbara investeringsprinciper.

I samband med energisaneringen vid Kutomo genomfördes hundratals enskilda åtgärder. Största delen av dessa vidtogs i fastighetens tekniska utrymmen. Arbetet utfördes vid de tidpunkter då det störde hyresgästerna som minst. Jan Trygg, teknisk manager, intygar att LeaseGreens team klarade den saken med bravur.

”Åtgärderna störde inte hyresgästerna, och för dem som jobbar i huset förbättrades arbetsmiljön. Ventilationen och värmefördelningen fungerar bättre än tidigare och även belysningens effekt förbättrades.”