Köpcentrum

Energibesparingar –29 % Investeringarnas resultat för kunden +12 % Livscykelbesparing 5 000 000 kronor Koldioxidutsläpp –1 065 ton

Hur

LeaseGreen moderniserade fastighetstekniken vid köpcentrumet 2015. Övervakningen av det nya systemet kopplades till LeaseGreens smarta distansstyrning.

Resultat

Bättre ventilation och kontroll av värmefördelningen. Lägre energikostnader och CO2-utsläpp.

Eldstadsgrändens köpcentrum.

”LeaseGreens planering och implementering fungerade mycket ansvarsfullt. Det de har lovat har de hållit. Att besvära kunden hör inte till deras företagskultur.”

Fastighetschefen, samarbetspartnern Veli-Matti Kotipelto

Trevian Asset Management

LeaseGreen moderniserade köpcentrumets fastighetsteknik som i starten av projektet var mycket föråldrad. Hyresgäster i köpcentrumet är bland andra ett gym, en tandläkarklinik och ett kapell som hyresgäster. Verksamheterna har alla olika behov och krav på inomhusklimat som den tidigare fastighetstekniken inte kunde uppfylla.

LeaseGreen har haft helhetsansvar under hela projektet och sänkt energikostnaderna med 29 procent. Utomhustemperaturer och energiprisers inverkan har eliminerats i beräkningen. I projektet förnyades ventilation, värmefördelning och belysning.

Ett digitalt distansstyrningssystem har kopplats upp mot fastigheten där LeaseGreen, även efter projektperioden, dagligen följer utvecklingen. Det ger möjlighet att optimera tekniken efter att investeringarna har förverkligats samtidigt som inomhusklimatet säkerställs.

Business Park

Energibesparing –30 % Investeringarnas avkastning +19 % Livscykelbesparing 34 miljoner kronor Koldioxidutsläpp –7 425 ton

Hur 

Omfattande modernisering av fastighetstekniken. Förnyat energisystemet vars styrning kopplats till LeaseGreens smarta distansövervakning.

Resultat

Bättre arbetsmiljö för fastighetens användare. Märkbar reducering av energikostnaderna och skuldbördan för saneringen för fastighetsägaren Pensionsförsäkringsbolaget Etera.

Fastighetens fjärrvärmeräkning har reducerats med nästan 50 procent. Även elräkningen har minskat avsevärt.

”Vi sparar varje månad mera pengar än vi betalar LeaseGreen i månadsavgift. I det här projektet har vi ett utmärkt förhållande mellan lönsamhet och risk.”

Fastighetschefen Matti Autere

Etera

I projektet öppnade det sig nya möjligheter när arbetet avancerade, vilket det ofta gör i krävande energieffektiviseringsprojekt. Genom att ta till vara på dessa möjligheter kan det visa sig att projektets slutresultat blir positivare än vad man räknat med från början.

Energikostnaderna för Kutomo Business Park, sjönk med 30 procent på ett par år. En av parkens fastigheter minskade fjärrvärmeräkningen med nästan 50 procent och elräkningen har reducerats avsevärt. Inomhusklimatet och arbetsmiljön har förbättrats.

Investeringarna beräknas ha gett ägarna en avkastning på 19 procent. Livscykelbesparingarna stiger till 34 miljoner kronor. Det är klart mer än man hade räknat med. Projektet genomfördes med utgångspunkt från LeaseGreens serviceavtal, som grundar sig på en månatlig avgift.

Ägarna sparar varje månad mer pengar än vad de betalar i månadsavgift till LeaseGreen. Servicemodellen är en utmärkt lösning för fastighetens ägare, eftersom det minskar skuldbördan för underhåll samtidigt som de inte binder upp kapital.

Hundratals enskilda åtgärder genomfördes i samband med energisaneringen varav de flesta vidtogs i fastighetens tekniska utrymmen. Företagsparken omfattar två fastigheter med en gemensam yta om 26 000 kvm.

Idrottsanläggning

Energibesparing –23 % Investeringens resultat för kunden +33 % Livscykelbesparing 13 000 000 kronor Koldioxidutsläpp –2 715 ton

Hur 

Modernisering av idrottsanläggningens fastighetsteknik.

Resultat

Permanent lägre energiräkning. Bättre värmefördelning och ventilation. Lägre CO2-utsläpp.

Idrottsanläggning

I projektet har LeaseGreen moderniserat energisystemet i idrottsanläggningens huvudbyggnad och i den stora idrottshallen. Moderniseringen genomfördes 2015 och 2016 hade energiräkningen för de två fastigheterna sjunkit med 23 procent från utgångsläget 2014. Jämförelsen har temperaturkorrigerats. Man har alltså eliminerat den inverkan variationerna i utomhustemperaturerna har haft. Även förändringarna i energipriserna har beaktats.

Moderniseringen av energisystemet omfattade fastighetsautomation, ventilation och förnyande av värmefördelare. I offerten ingick också finansieringen vilket innebar att samarbetet förverkligades med ett serviceavtal.

Idrottsanläggningens månadsavgift är lägre än de besparingar som investeringen medför.

Samma utveckling har fortsatt år 2017. Värmekostnaderna för huvudbyggnaden har sjunkit med hela 36 procent jämfört med perioden före investeringarna.

Idrottsanläggningens sammanlagda inomhusutrymmen uppgår till 3,5 hektar.

Sjukhus

Energibesparing –15 % Investeringens resultat för kunden +22 % Livscykelbesparing 14 000 000kronor Koldioxidutsläpp –3 390 ton

Hur

LeaseGreen moderniserade fastighetstekniken i slutet av 2015.

Resultat

Bättre inomhusklimat. Bättre ventilation och värmefördelning. Minskade energikostnader. Lägre kostnader och CO2-utsläpp.

Enligt den senaste prognosen kommer sjukhuset att spara 14 miljoner kronor i sänkta energikostnader.

Med data från givare som installerats i fastigheten får sjukhuset information om luftkvalitet och snabba justeringar kan göras för att reglera och säkerställa fastighetens värme och ventilation.

I sjukhuset, som ansvarar för över 200 patienter, genomförde LeaseGreen omfattande moderniseringen av fastighetstekniken. I projektet förnyades fastighetens automation, ventilation och belysning.

  • Modernisering av ventilationssystemet och uppdatering av kontrollapparaturen.
  • Ny LED-belysning och rörelsedetektorer.
  • Effektivisering av vattenanvändningen

Konsumtionen av fjärrvärme och el sjönk betydligt 2016, trots att energibehovet ökade i och med att en ny klinik inledde sin verksamhet i sjukhusets fastigheter.

Projektet är överlämnat till sjukhuset men LeaseGreen är fortfarande delaktiga genom  att styra sjukhusets energisystem med hjälp av fjärrstyrning i realtid. Energibesparingen är större än vad man ursprungligen hade kalkylerat. Enligt den senaste prognosen kommer sjukhuset att spara 14 miljoner kronor i sänkta energikostnader under den livscykel som gäller för LeaseGreens förverkligade investeringar. Den ursprungliga uppskattningen låg på 9 miljoner kronor.

Fabrik

Energibesparing –41 % Investeringarnas resultat för kunden +12 % Livscykelbesparing 80–90 miljoner kronor        Koldioxidutsläpp – 10 030 ton

Hur

Förnyad fastighetsteknik i slutet av 2015.

 

Resultat

Högre energieffektivisering och bättre kontroll av förhållandena på fabriken. Lägre kostnader och CO2-utsläpp.

Möbelfabrik

Efter investeringen blir möbelfabriken Isku en av branschens bästa produktionsanläggningar i Europa. Fabrikens konkurrenskraft har utökats kraftigt med bland annat modernisering av fastighetstekniken.

Fabrikens konsumtion av fjärrvärme har reducerats med över 40 procent genom:

  • uppdatering och förnyande av automation
  • sektionering av värme och ventilation
  • tillvaratagande av spillvärme

Mätresultaten visar att fabriken med energieffektiviseringarna når  besparingar på upp till 80–90 miljoner kronor under investeringens livscykel.

LeaseGreen har förnyat fabrikens energisystem som en helhetslösning och  genom de investeringar som gjorts har i princip allt innanför väggarna har förnyats. Samtidigt har vi tagit tillvara på möjligheter under projektets gång och utnyttjat användbara delar och delområden som, efter en renovering, kunnat användas igen.

En installation av en spånuppsamlare i fabriken, tillsammans med uppdateringen av fastighetstekniken, uppskattas ge en besparing som på upp till 50 procent. Installationen förbättrar luftkvalitén i arbetsmiljön och produktionskvaliteten.

Fabriken är byggd 1970 och ytan uppgår till 55 000 kvadratmeter.