Kutomo Business Park

Energibesparing –30 % investeringarnas avkastning +19 % livscykelbesparing 34 MILJONER KRONOR koldioxidutsläpp –7 425 TON

Fastighetens fjärrvärmeräkning har reducerats med nästan 50 procent. Även elräkningen har minskat avsevärt.

”Vi sparar varje månad mera pengar än vi betalar LeaseGreen i månadsavgift. I det här projektet har vi ett utmärkt förhållande mellan lönsamhet och risk.”

Fastighetschefen Matti Autere, Etera

I projektet öppnade sig nya möjligheter när arbetet avancerade, vilket ofta sker i krävande energieffektiviseringsprojekt. Projektets slutresultat blev därför positivare än initialkalkylen.

Energikostnaderna för Kutomo Business Park, sjönk med 30 procent på ett par år. En av parkens fastigheter minskade fjärrvärmeräkningen med nästan 50 procent och elräkningen har reducerats avsevärt. Inomhusklimatet och arbetsmiljön har förbättrats.

Investeringarna beräknas ha gett ägarna en avkastning på 19 procent. Livscykelbesparingarna har stigit till 34 miljoner kronor, klart mer än den initiala beräkningar. Projektet genomfördes med utgångspunkt från LeaseGreens serviceavtal, som grundar sig på en månatlig avgift.

Ägarna sparar varje månad mer pengar än vad de betalar i månadsavgift till LeaseGreen. Servicemodellen är en utmärkt lösning för fastighetens ägare, eftersom den minskar skuldbördan för underhåll samtidigt som den inte binder upp kapital.

Hundratals enskilda åtgärder genomfördes i samband med energisaneringen varav de flesta vidtogs i fastighetens tekniska utrymmen. Företagsparken omfattar två fastigheter med en gemensam yta om 26 000 kvm.