Hemfosa Fastigheter AB

”Vi investerar i ny teknik för att kunna garantera en så lång livscykel för fastigheten som möjligt. Med tanke på blodcentralens karaktär beaktar vi speciellt noggrant användarnas inomhusmiljö. Om hyresgästen mår bra – så mår också fastighetsägaren bra.”

Många fastigheter som innehåller publika verksamheter består av byggnader som har byggts och renoverats under olika tidsepoker, vilket ofta innebär att de tekniska installationerna varierar inom beståndet. För att kunna sänka energikostnaderna och samtidigt förlänga livscykeln behövdes därför ett genomtänkt helhetsgrepp tas. LeaseGreen fick därför i uppdrag av Hemfosa Fastigheter AB att genomföra en omfattande modernisering av den fastighet där Röda Korsets Blodcentral verkar. Primärt fokus på ventilation och med höga krav på driftsäkerhet.

Utmaning
Fler än 450 medarbetare arbetar på Röda Korsets Blodcentral i byggnader byggda mellan åren 1970 och 1990. Totalt omfattar fastigheten 19 000 m² där lokalerna består av bland annat kyllager, laboratorier och mottagningsrum som alla har höga krav på hygien och temperaturkontroll. Fastigheten är väl underhållen för sin ålder, men ventilations- och uppvärmningssystemen skiljer sig åt i fråga om teknik och verkningsgrad. Det var därför nödvändigt att modernisera ventilationen för att skapa ett bättre inomhusklimat och koordinera de tekniska funktionerna för att förlänga fastighetens livscykel och i slutänden skapa en bättre totalekonomi.

Lösning
Hela ventilationsanläggningen och principen för ventilationens funktion förnyades för att motsvara dagens och framtidens behov. Samtidigt moderniserades uppvärmningen, kylanläggningen och en helt ny reservgenerator installerades för att säkerställa att inte blodlagret skulle kunna förstöras vid ett längre strömavbrott. LeaseGreen valde att installera den senaste tillgängliga tekniken för att fastighetens ägare skulle kunna dra nytta av moderniseringen under en lång tid framöver.

Resultat
Installationerna har nu avslutats och mätningarna inletts. Genom att fastigheten används för ett så speciellt ändamål är man extra noggranna med att analysera inomhusklimatet och löpande optimera inställningarna vid behov.